2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012 and before

117. “A general copper-catalysed enantioconvergent C(sp3)–S cross-coupling via biomimetic radical homolytic substitution”

Nature Chemistry 202416, 466. pdf  SI

Yu Tian+, Xi-Tao Li +, Ji-Ren Liu+, Jian Cheng+, Ang Gao+, Ning-Yuan Yang, Zhuang Li, Kai-Xin Guo, Wei Zhang, Han-Tao Wen, Zhong-Liang Li, Qiang-Shuai Gu, Xin Hong & Xin-Yuan Liu*

Highlighted by X-MOLhttps://www.x-mol.com/news/873858

Highlighted by 研之成理 https://mp.weixin.qq.com/s/u6FlP6VI3KDAEu8jwkC7Rw

Highlighted by 纳米人 https://mp.weixin.qq.com/s/CjJO9nCPDbrTyoCqXjCSgQ

Highlighted by 小柯化学 https://mp.weixin.qq.com/s/Gk13ousbzA0HbJurb97BpA

Highlighted by 化学深耕堂 https://mp.weixin.qq.com/s/OMZX0Ou4EEkJ7uPCVkB_9g

Highlighted by 深圳格拉布斯研究院官微 (https://mp.weixin.qq.com/s/ZysZIvAMysgYH0hagAEBgg

Highlighted by 化学加 (https://mp.weixin.qq.com/s/V2l-e9QbT2eOMcM6wkLNSw

Highlighted by SUSTech News (CN https://newshub.sustech.edu.cn/html/202312/44664.html

                                               EN https://newshub.sustech.edu.cn/en/?p=41314)

116.Copper-Catalyzed Enantioconvergent Radical N‑Alkylation of Diverse (Hetero)aromatic Amines”

J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 9444.  pdf   SI

Xuan-Yi Du,+ Jia-Heng Fang,+ Ji-Jun Chen,+ Boming Shen,+ Wei-Long Liu, Jia-Yong Zhang, Xue-Man Ye, Ning-Yuan Yang, Qiang-Shuai Gu, Zhong-Liang Li,* Peiyuan Yu,* and Xin-Yuan Liu*

 

115.Copper-Catalyzed Enantioselective C(sp3)–SCF3 Coupling of Carbon-Centered Benzyl Radicals with (Me4N)SCF3″

Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 63, e202319850.  pdf   SI

Wei Zhang,+ Yu Tian,+ Xiao-Dong Liu, Cheng Luan, Ji-Ren Liu, Qiang-Shuai Gu, Zhong-Liang Li, and Xin-Yuan Liu*

114.Research Progress in Enantioselective Radical Desymmetrization Reactions”

CCS Chem., 2024, DOI: 10.31635/ccschem.024.202403839.  pdf

Chang-Jiang Yang*, Lin Liu, Qiang-Shuai Gu* & Xin-Yuan Liu*

113. The first-row transition metal-catalysed enantioconvergent radical Suzuki−Miyaura C(sp3)−C coupling of racemic alkyl halides”

Green Chem., 2024, 26, 2525.  pdf

Lin Liu,* Chang-Jiang Yang, Zhong-Liang Li, Qiang-Shuai Gu, and Xin-Yuan Liu*

112. “Copper-catalyzed asymmetric radical C(sp3)—C(sp2) bond formation with organoboron reagents”

Journal of Molecular Science, 2024, 40, 1.  pdf

XU Dantong, LIANG Simou, YANG Changjiang, LI Zhongliang, GU Qiangshuai, LIU Lin*, LIU Xinyuan*