2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012 and before

114.Copper-Catalyzed Enantioselective C(sp3)–SCF3 Coupling of Carbon-Centered Benzyl Radicals with (Me4N)SCF3″

Angew. Chem. Int. Ed., 2024, e202319850.  pdf   SI

Wei Zhang,+ Yu Tian,+ Xiao-Dong Liu, Cheng Luan, Ji-Ren Liu, Qiang-Shuai Gu, Zhong-Liang Li, and Xin-Yuan Liu*

113. Research Progress in Enantioselective Radical Desymmetrization Reactions

CCS Chem., 2024, DOI: 10.31635/ccschem.024.202303839.  pdf

Chang-Jiang Yang*, Lin Liu, Qiang-Shuai Gu* & Xin-Yuan Liu*

112. The first-row transition metal-catalysed enantioconvergent radical Suzuki−Miyaura C(sp3)−C coupling of racemic alkyl halides”

Green Chem., 2024, DOI: 10.1039/D3GC02793G.  pdf

Lin Liu,* Chang-Jiang Yang, Zhong-Liang Li, Qiang-Shuai Gu, and Xin-Yuan Liu*